РЕЗОЛЮЦИЯ № 8
Заплащане на труда на работещите по трудово правоотношение в МВР

Синдикалните членове  на НСГА са  служители, работещи по трудово правоотношение  във всички структури на  МВР,  заемащи  длъжности  на ниско и средно йерархично  ниво,  но с голяма натовареност  и висока отговорност.   Заплатите им са демотивиращо  ниски и  не отговарят на функционалните изисквания за образование, квалификация, опит  и отговорност, посочени в съответните длъжностни характеристики. 

Драстичните съкращения от преди две години в МВР само  на работещи  по трудово правоотношение намалиха човешкия ресурс и увеличиха обема на работа. Това доведе до по-висока натовареност и като следствие - масово и постоянно  се полага извънреден труд. Но  не последва промяна нито в размера на заплатите, нито  в отчитането и заплащането на реално положения извънреден  труд.

През последните повече от пет години, поради неправилно планиране и управление на  финансовите средства и човешките ресурси, заплатите на работещите по трудово правоотношение в МВР са замразени.  Този факт, както и нарастването на МРЗ  доведоха  до драстично свиване на разликата в заплатите  за длъжности без образователен ценз и тези с изисквания за средно и висше образование.

Не добре обмислената, безотговорно и непрофесионално започната административна реформа в МВР, с  влизането в сила от 01.02.2017 г. на част от текстовете от ЗИДЗМВР /2016г./, внесе допълнително напрежение сред   служителите и ги противопостави един срещу друг. С тези текстове драстично е пренебрегнат основополагащият принцип „за равен труд – равна заплата“,  нарушени са конституционно гарантирани права, проявени са дискриминационен подход и неравнопоставеност спрямо част от работещите по трудово правоотношение в МВР.  Сигнали за негативните последствия от ЗИДЗМВР бяха изпратени до институциите на законодателната и  административната власти в държавата – Парламента, МС и МВР, още в периода на обсъждането на неговия проект, но отношението към тях беше пренебрежително.  

Днес е налице пълна демотивация, противопоставяне, силно недоволство сред служителите в МВР, работещи по трудово правоотношение, което би могло да доведе до понижаване на ефективността и ефикасността  при изпълнение на функционалните задължения. 

Ето защо ние сме против съзнателното и умишлено дестабилизиране на МВР, неглижирането на  труда и  квалификацията, както и пренебрежителното отношение към  част от  работещите по трудово правоотношение  в МВР и настояваме за:

  • Достойно заплащане на труда на всички служители, работещи по трудово правоотношение и реабилитиране на принципа „за равен труд -равна заплата“,
  • Ревизиране на нормативната уредба, касаеща работещите по трудово правоотношение с цел премахване на антиконституционни и дискриминационни текстове;
  • Стриктно прилагане на законовата и подзаконовата уредба по отношение на работещите по трудово правоотношение, в т.ч. и при отчитане и заплащане на положения извънреден труд;
  • Подобряване условията на труд.